بررسی اثر سطوح متفاوت تنظیم کننده های رشد و ریزنمونه های مختلف بر کال زایی و اندام زایی گل راعی در شرایط این ویترو

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 473

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HERBAL01_399

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

گل راعی یک گیاه دارویی مهم است که مواد موثر آن یعنی هایپرسین و هایپرفورین دارای خواص مهمی مانند خاصیت ضد افسردگی، ضد ویروسی و ضد باکتری می باشد و در صنایع دارویی کاربرد فراوانی دارند در این تحقیق اثر سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی و اندام زایی گل راعی و در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با 5 تکرار و 5 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. ریزنمونه های مورد استفاده شامل ریشه، ساقه و برگ است که از گیاهچه های استریل تهیه شده و بر روی محیط MS حاوی هورمون های IAA (صفر، 0.5، 1، 2 میلی گرم بر لیتر) و BAP (0، 0.4، 0.8 میلی گرم بر لیتر) قرار گرفت . نمونه های کشت شده در تاریکی در دمای 23 درجه سانتیگراد نگهداری شدند پس از گذشت 28 روز اثر متقابل بین نوع ریزنمونه و سطوح هورمون ها مورد بررسی قرار گرفت. بین سطوح تیمارهای BAP ،IAA و همچنین اثر متقابل دو فاکتور تفاوت معنی دار در سطح 1 درصد از نظر اندازه کالوس، تعداد شاخه و تعداد ریشه مشاهده شد. بیشترین تعداد شاخه تشکیل شده از ریزنمونه ریشه در تیمار 1 میلی گرم بر لیتر IAA ، بیشترین مقدار کالوس در تیمار 1 میلی گرم بر لیتر IAA و 0/8 میلی گرم بر لیتر BAP و همچنین بیشترین تعداد ریشه به وجود آمده در تیمار 2 میلی گرم بر لیتر IAA دیده شد بیشترین تعداد شاخه تشکیل شده از ریزنمونه ساقه در تیمار 0.8 میلی گرم بر لیتر BAP، بیشترین مقدار کالوس در تیمار 2 میلی گرم بر لیتر IAA و 0.4 میلی گرم بر لیتر BAP و همچنین بیشترین تعداد ریشه تشکیل شده در تیمار 0.4 میلی گرم بر لیتر BAP مشاهده شد بیشترین تعداد شاخه تشکیل شده ریزنمونه برگ در تیمار 0.5 میلی گرم بر لیتر IAA و 0.8 گرم بر لیتر BAP بیشترین مقدار کالوس در تیمار 2 میلی گرم بر لیتر IAA و 0.4 میلی گرم بر لیتر BAP و بیشترین تعداد ریشه در تیمار 2 میلی گرم بر لیتر IAA یت شد.

کلیدواژه ها:

گل راعی ، تنظیم کننده های رشد ، کال زایی ، اندام زایی

نویسندگان

ابراهیم شرفی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

محمد حسین فتوکیان

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

سید مجتبی خیام نکویی

عضو هبئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

داریوش داودی

عضو هیئت علمی بخش نانوتکنولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران