تاثیر میوه زرشک (بربریسز وولگاریس(۱ در دو سیستم بسته و چراگاه بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCARAP01_077

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

چکیده مقاله:

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر میوه زرشک (بربریس والگاریس) در دو سیستم بسته و چراگاه بر عملکرد و شاخصهای بیوشیمیایی با تعداد ۱۵۶ جوجه ی گوشتی راس ۳۰۸ در چهار دوره یا فاز تغذیه ای شامل (۲۱-۰)، (۴۲-۲۲)، (۶۳-۴۳) و -۶۴) (۸۱ روزگی به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل با ۴ تیمار و ۳ تکرار انجام شد. با توجه به نتایج در سیستم پرورش چراگاه، وزن بدن و افزایش وزن در سنین مختلف کاهش مییابد .(P<۰/۰۵) افزودن ۳ درصد زرشک به جیره سبب شد تا وزن بدن و افزایش وزن به طور معنیداری (P<۰/۰۵) بهبود یابند. میزان تری گلیسرید و کلسترول خون با افزودن ۳ درصد زرشک به جیره کاهش یافت که این کاهش در فازهای پرورشی ۲۱ تا ۴۲ و ۶۳ تا ۸۱ روزگی معنیدار گردید .(P<۰/۰۵) همچنین کاهش معنیداری در میزان HDL خون جوجه های گوشتی در سنین ۲۱، ۴۲ و ۶۳ روزگی مشاهده گردید. این کاهش برای سنین مذکور به ترتیب برابر ۱۸/۶، ۸/۱ و ۱۳/۷ درصد بوده است. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که مصرف زرشک به میزان ۳ درصد در جیره طیور گوشتی اثرات مثبت و قابل توجهی بر صفات عملکرد طیور داشته و با بهبود ضریب تبدیل غذایی، سبب افزایش بازدهی میشود.

نویسندگان

هادی ضیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سونیا زکی زاده

دانشیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

علی زنگنه

مدرس گروه علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی