تاثیر استفاده از میوه زرشک و چراگاه بر شاخصهای بیوشیمایی خون و صفات لاشه در جوجه های گوشتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 292

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCARAP01_076

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان استفاده از میوه زرشک (بربریس واگاریس) در دو سیستم بسته و چراگاه بر خصوصیات لاشه و صفات خونی ۱۵۶ قطعه جوجه ی یک روزه راس ۳۰۸ میباشد. این مطالعه در چهار دوره یا فاز تغذیهای شامل (۲۱-۰)، (۴۲-۲۲)، (۶۳-۴۳) و (۸۱-۶۴) روزگی، به صورت تصادفی در قالب فاکتوریل بر پایه طرحکاملا۰ تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار اجرا شد. تیمارها شامل ۲ سطح میوه زرشک (صفر و ۳ درصد) در دو سیستم پرورش (سالن، دسترسی به چراگاه) بودند با توجه به نتایج میزان تری گلیسرید و کلسترول خون با افزودن ۳ درصد زرشک به جیره کاهش یافت که این کاهش در فازهای پرورشی ۲۱ تا ۴۲ و ۶۳ تا ۸۱ روزگی معنیدار گردید .(P<۰/۰۵) افزودن ۳ درصد زرشک به جیره سبب کاهش معنیداری بر میزان HDL خون جوجه های گوشتی در سنین ۲۱، ۴۲ و ۶۳ روزگی گردید. این کاهش برای سنین مذکور به ترتیب برابر ۱۸/۶، ۸/۱ و ۱۳/۷ درصد بوده است. افزودن زرشک به میزان ۳ درصد در جیره موجب افزایش وزن لاشه، سینه، ران، و کاهش وزن پشت، کبد و درصد چربی حفره بطنی گردید .(P<۰/۰۵) سیستم چراگاه و افزودن زرشک در جیره تاثیر مثبتی بر میزان کلسترول، تری گلیسرید خون و صفات لاشه داشت.

نویسندگان

هادی ضیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

سونیا زکی زاده

دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

علی زنگنه

مدرس گروه علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی