آقای دکتر نصراله پیرانی

Dr. Nasrollah Pirani

دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (340463)

16
5
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی