آقای دکتر جلیل شجاع

Dr. Jalil shodja

استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400478)

12
22
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی