آقای دکتر عباس رافت

استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (385857)

2
6
3
1
1
5
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو ویراستاران مجلات علمی آسیا

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب اصول تولیدمثل و ژنتیک اسب (دانشگاه تبریز) - 1401 - فارسی
 • کتاب برنامه نویسی sasبا مثال (عمیدی) - 1390 - فارسی
 • کتاب پرورش گاومیش (جهاد دانشگاهی ارومیه) - 1379 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی علوم دامی انستیتو ناسیونال پلی تکنیک تولوز -2004-2007

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در استاد (1377-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • biomathématiques et modelisation آمار حیاتی و مدلیزاسیون - موسسه تحقیقات کشاورزی فرانسه تولوز (2006)
 • Introduction to analyse bayésienne and MCMC] مقدمات آمار بیزی و زنجیره مونت کارلو - موسسه تحقیقات کشاورزی فرانسه - تولوز (2005)
 • برنامه نويسي نرم افزار SAS - موسسه تحقیقات کشاورزی فرانسه تولوز (2004)
 • ارزیابی ژنومی - ورکشاپ ایگناسی میزتال - فرانسه - اینرا تولوز (1384)
 • ژنتيک به اضافه محيط GPlusE - ابزارهاي جديد ژنومي و مديريت براي گاوهاي شيري سالم - موسسه تحقیقات کشاورزی مادرید - اسپانیا