بررسی چندشکلی اگزون 1 ژن BMP15 در مرغان بومی اصفهان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 291

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AHCONF02_034

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

جهت برر سی چند شکلی موجود در اگزون 1 ژن BMP15 در جمعیت مرغ بومی ا ستان ا صفهان، از تعداد 200 قطعه پرنده (هر دو جنس)، نمونه خون گرفته شد. استخراج DNA به روش کیت تجاری استخراج DNA تولید شده توسط شرکت زیست فناوران RNA انجام شد. کمیت و کیفیت DNA استخراجی با استفاده از روش نانودراپ و ژل آگارز 1٪ سنجیده شد. جهت تکثیر قطعه 517 جفتبازی از واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) استفاده گردید و از پرایمرهای اختصاصی جهت تکثیر ناحیه موردنظر استفاده شد. یه منظور تشخیص ژنوتیپهای موجود از واکنش هضم آنزیمی (RFLP) جهت هضم قطعات تکثیر شده توسط آنزیم برشی HaeII استفاده شد. محصولات واکنش هضم آنزیمی بر روی ژل آگارز 1٪ الکتروفورز شدند و نتیجه حاصل حاکی از عدم وجود چندشکلی در تمامی نمونهها برای این جایگاه ژنی مورد مطالعه بود و در نتیجه تمامی نمونههای مورد برر سی در این مطالعه یک شکل بودند و تنها شامل یک نوع ژنوتیپ از نوع AA بودند که با توجه به نتایج بدست آمده از سایر پژوهشها با صفات وزن اولین تخم مرغ گذاشته شده، سن پرنده در اولین دوره تخمگذاری، وزن بدن پرنده هنگام اولین تخممرغ گذاشته شده، در ارتباط میباشد.

کلیدواژه ها:

ژن BMP15 ، چندشکلی ، مرغ بومی استان اصفهان ، PCR-RFLP

نویسندگان

طناز محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

نصراله پیرانی

دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

علی کدیور

استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد