آقای دکتر مختار جلالی جواران

Dr. Mokhtar Jlali Javaran

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181764)

89
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی