آقای دکتر علی محمد احدی

Dr. Ali mohammad Ahadi

دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (363185)

42
20
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی