آقای دکتر افشین جعفری دهکردی

Dr. Afshin Jafari dehkordi

دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374430)

4
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور