آقای محمدعلی ملبوبی

Mohamad Ali Malbubi

استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179351)

19
17
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی