خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,333
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 236
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 11
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اثر القایی IDE۱ در تمایز سلول های بنیادی القا شده انسانی به سلول های آندودرم قطعی با استفاده از داربست نانوفیبر PCL نوشته Mohammad Massumi و Jafar AiVariation of Main Alkaloids and Fatty Acids among Five Natural Populations of Peganum harmala L. from Iran نوشته Sepideh Niazi و Sattar Tahmasebi Enferadi و Hadi GhaderitabarIdentification, Cloning and Structural Analysis of Major Genes from Portulaca oleracea L. Hairy Roots that Involved in the Biosynthesis of Dopamine نوشته Farzaneh SabouniEfficiency Normal and Loaded Parthenolide on Nano-meso Particles as Antiproliferative Agent Against Breast Cancer Cell Line In vitro نوشته Nesa Jafary و Zohreh Rabiei و Sattar Tahmasebi Enferadi و Reza BehruziUsing Beta-Glucan Isolated from Helianthus annuus Infected by Sclerotinia sclerotiorum in Bakery نوشته Zohreh Rabiei و Sattar Tahmasebi EnferadiGrowth Inhibitory Effect of Anthemis haussknechtii Root Extract, as a Source of Parthenolide, on Breast Cancer Cell Line نوشته Nesa Jafari و Zohreh Rabiei و Sattar Tahmasebi Enferadi و Reza BehrooziExpression of ۴ Genes in Ocimum basilicum and their Relationship with Phenylpropanoids Content نوشته Mahbobeh ZiaeiKaryotype Analysis of Populations in Five Satureja Species from Iran نوشته Amir MousaviEffect of Plant Growth Regulators and Light on Callus Induction, Antioxidant Enzyme Response and Total Phenol in Nigella arvensis L. نوشته Abbas Dekami و Forough Sanjarianبررسی آنزیم ترانس گلوتامیناز و بتاگلوکان بر بقاء لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست کم چرب پروبیوتیک نوشته تعیین بهترین زمان برداشت ارقام ماری و شنگه بر اساس برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت زیتون نوشته Shikimate Dehydrogenase Expression and Activity in Sunflower Genotypes Susceptible and Resistant to Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary نوشته S. Tahmasebi-Enferadi و Z. RabieiComparative Assessment of IRAP, REMAP, ISSR, and SSR Markers for Evaluation of Genetic Diversity of Alfalfa (Medicago sativa L.) نوشته Y. PiriHeat-shock Protein Synthesis Study by Micro-chip نوشته S. Tahmasebi EnferadiThin Cell Layer, a Suitable Explant for In vitro Regeneration of Saffron (Crocus sativus L.) نوشته P. Azadi و M. GholamiMinor Olive Varieties from Iran with Promising Nutraceutical Properties نوشته A. Amiri-Nowdijeh و F. Fazelipour و K. Haghbeen و M. Hosseini mazinaniEffects of Xanthomonas citri subsp. citri Infection on Chlorophyll Pigment Content, Chlorophyll Fluorescence and Proteins Change in Citrus aurantifolia نوشته A. Rasoulnia و S. M. Alaviبررسی حضور ژن تراریخته camv۳۵s در شیر خشک و غذای کودک موجود در تهران با تکنیک real-time PCR نوشته Kasra EsfahaniA Novel Mutation in Aicardi–Goutières’Syndrome: A Case Report نوشته Motahareh Sheikh HosseiniTargeted Delivery of IL-۱۲ for Cancer Immunotherapy نوشته Babak Jahangiri و Zahra-Soheila Soheili و Mehdi Shamsara و Vahid Shariati و Alireza Zomorodipour

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاکنون 3 کنفرانس توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: