بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزجهاد دانشگاهینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات8,206نویسنده اول5,061هم پژوهی6,093ژورنال15کنفرانس61
رتبه2نام مرکزسازمان انرژی اتمینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات3,452نویسنده اول1,864هم پژوهی2,548ژورنال1کنفرانس1
رتبه3نام مرکزپژوهشگاه صنعت نفتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,470نویسنده اول1,240هم پژوهی1,665ژورنال2کنفرانس1
رتبه4نام مرکزپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,430نویسنده اول1,364هم پژوهی1,474ژورنال2کنفرانس11
رتبه5نام مرکزپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,395نویسنده اول1,575هم پژوهی1,230ژورنال4کنفرانس7
رتبه6نام مرکزپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,070نویسنده اول1,637هم پژوهی904ژورنال43کنفرانس3
رتبه7نام مرکزپژوهشگاه مواد و انرژینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,919نویسنده اول1,332هم پژوهی1,090ژورنال4کنفرانس9
رتبه8نام مرکزسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,852نویسنده اول961هم پژوهی1,400ژورنال6کنفرانس6
رتبه9نام مرکزپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجانوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,781نویسنده اول1,083هم پژوهی1,242ژورنال2کنفرانس0
رتبه10نام مرکزپژوهشگاه نیرونوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,636نویسنده اول1,246هم پژوهی662ژورنال2کنفرانس13
رتبه11نام مرکزپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناورینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,278نویسنده اول595هم پژوهی1,214ژورنال2کنفرانس3
رتبه12نام مرکزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,271نویسنده اول465هم پژوهی1,260ژورنال1کنفرانس12
رتبه13نام مرکزانستیتو پاستور ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,146نویسنده اول403هم پژوهی1,256ژورنال3کنفرانس1
رتبه14نام مرکزمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات941نویسنده اول497هم پژوهی677ژورنال3کنفرانس20
رتبه15نام مرکزسازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استانداردنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات847نویسنده اول539هم پژوهی531ژورنال0کنفرانس0
رتبه16نام مرکزپژوهشگاه حوزه و دانشگاهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات772نویسنده اول531هم پژوهی473ژورنال6کنفرانس1
رتبه17نام مرکزموسسه تحقیقات آبنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات760نویسنده اول323هم پژوهی644ژورنال0کنفرانس2
رتبه18نام مرکزپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات749نویسنده اول418هم پژوهی496ژورنال1کنفرانس3
رتبه19نام مرکزپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات728نویسنده اول620هم پژوهی154ژورنال19کنفرانس3
رتبه20نام مرکزموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات633نویسنده اول309هم پژوهی590ژورنال1کنفرانس3
رتبه21نام مرکزپژوهشگاه رنگنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات619نویسنده اول340هم پژوهی430ژورنال2کنفرانس6
رتبه22نام مرکزموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات572نویسنده اول362هم پژوهی372ژورنال1کنفرانس0
رتبه23نام مرکزپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات561نویسنده اول299هم پژوهی342ژورنال1کنفرانس1
رتبه24نام مرکزسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات508نویسنده اول304هم پژوهی339ژورنال1کنفرانس0
رتبه25نام مرکزسازمان مدیریت صنعتینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات504نویسنده اول283هم پژوهی418ژورنال0کنفرانس4
رتبه26نام مرکزپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات497نویسنده اول239هم پژوهی425ژورنال1کنفرانس2
رتبه27نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات489نویسنده اول387هم پژوهی198ژورنال3کنفرانس0
رتبه28نام مرکزپژوهشگاه فضایی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات477نویسنده اول283هم پژوهی325ژورنال1کنفرانس0
رتبه29نام مرکزپژوهشگاه هواشناسی و علوم جوینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات449نویسنده اول222هم پژوهی387ژورنال0کنفرانس5
رتبه30نام مرکزپژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات409نویسنده اول242هم پژوهی257ژورنال0کنفرانس2
رتبه31نام مرکزپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات378نویسنده اول145هم پژوهی521ژورنال8کنفرانس2
رتبه32نام مرکزپژوهشگاه هوافضانوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات335نویسنده اول225هم پژوهی240ژورنال3کنفرانس6
رتبه33نام مرکزموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات326نویسنده اول163هم پژوهی247ژورنال2کنفرانس0
رتبه34نام مرکزپژوهشکده پولی و بانکینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات321نویسنده اول250هم پژوهی143ژورنال1کنفرانس35
رتبه35نام مرکزسازمان نقشه برداری کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات313نویسنده اول174هم پژوهی199ژورنال0کنفرانس14
رتبه36نام مرکزموسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات299نویسنده اول196هم پژوهی182ژورنال2کنفرانس0
رتبه37نام مرکزمرکز تحقیقات سیاست علمی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات297نویسنده اول203هم پژوهی207ژورنال2کنفرانس1
رتبه38نام مرکزپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)نوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات284نویسنده اول156هم پژوهی241ژورنال1کنفرانس3
رتبه39نام مرکزسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)نوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات271نویسنده اول147هم پژوهی230ژورنال3کنفرانس0
رتبه40نام مرکزپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات264نویسنده اول189هم پژوهی156ژورنال2کنفرانس0
رتبه41نام مرکزموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات243نویسنده اول179هم پژوهی96ژورنال0کنفرانس0
رتبه42نام مرکزسازمان اسناد و کتابخانه ملینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات219نویسنده اول175هم پژوهی72ژورنال1کنفرانس0
رتبه43نام مرکزپژوهشکده سوانح طبیعینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات218نویسنده اول140هم پژوهی123ژورنال1کنفرانس0
رتبه44نام مرکزسازمان بهره وری انرژی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات185نویسنده اول145هم پژوهی47ژورنال0کنفرانس2
رتبه45نام مرکزسازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات183نویسنده اول106هم پژوهی126ژورنال0کنفرانس0
رتبه46نام مرکزپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات181نویسنده اول114هم پژوهی146ژورنال8کنفرانس0
رتبه47نام مرکزپژوهشکده بیمهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات179نویسنده اول129هم پژوهی96ژورنال3کنفرانس30
رتبه48نام مرکزسازمان انرژیهای نو ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات175نویسنده اول114هم پژوهی66ژورنال0کنفرانس0
رتبه49نام مرکزموسسه مطالعات بین المللی انرژینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات168نویسنده اول104هم پژوهی90ژورنال1کنفرانس0
رتبه50نام مرکزموسسه تحقیقات جمعیت کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات153نویسنده اول106هم پژوهی96ژورنال1کنفرانس0
رتبه51نام مرکزمرکز پژوهشهای مجلسنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات147نویسنده اول76هم پژوهی114ژورنال1کنفرانس0
رتبه52نام مرکزپژوهشگاه دانش های بنیادینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات146نویسنده اول73هم پژوهی113ژورنال0کنفرانس2
رتبه53نام مرکزپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات133نویسنده اول88هم پژوهی77ژورنال1کنفرانس0
رتبه54نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات127نویسنده اول109هم پژوهی56ژورنال5کنفرانس0
رتبه55نام مرکزپژوهشکده مطالعات فناورینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات125نویسنده اول88هم پژوهی107ژورنال0کنفرانس0
رتبه56نام مرکزمرکز تحقیقات توتوننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات124نویسنده اول75هم پژوهی95ژورنال0کنفرانس0
رتبه57نام مرکزموسسه عالی آموزش بانکداری ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات113نویسنده اول52هم پژوهی102ژورنال1کنفرانس5
رتبه58نام مرکزمرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات97نویسنده اول0هم پژوهی44ژورنال0کنفرانس0
رتبه59نام مرکزمرکز تحقیقات کشاورزی ورامیننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات64نویسنده اول53هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس0
رتبه60نام مرکزموسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستاننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات40نویسنده اول28هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس0
رتبه61نام مرکزپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات33نویسنده اول18هم پژوهی27ژورنال6کنفرانس0
رتبه62نام مرکزپژوهشگاه علوم وحیانی معارجنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات22نویسنده اول14هم پژوهی6ژورنال3کنفرانس0
رتبه63نام مرکزمرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات19نویسنده اول11هم پژوهی12ژورنال1کنفرانس1
رتبه64نام مرکزمرکز ملی فضای مجازینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات18نویسنده اول4هم پژوهی20ژورنال0کنفرانس0
رتبه65نام مرکزمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستاننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات14نویسنده اول3هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه66نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات8نویسنده اول4هم پژوهی7ژورنال3کنفرانس1
رتبه67نام مرکزپژوهشگاه قوه قضائیهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات0نویسنده اول0هم پژوهی1ژورنال2کنفرانس0