خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 446
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 411
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 28
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی

تحلیل سینوپتیکی بارش‎های شدید در استان اصفهان نوشته هوشنگ قائمیبررسی آماری ویژگی های وردایست در تهران و شیراز در ماه های ژانویه و ژوئیه (۲۰۲۲-۲۰۰۰) نوشته محمد مرادیبررسی توزیع زمانی- مکانی و امکان پیش بینی جست باد در ایران نوشته مجید آزادیreview of the studies about the Conocarpus plant, its allergenicity and its effect onhuman health نوشته Mahdi Rahnama و Ebrahim Asadi Oskoueiتحلیل زمانی-مکانی روند فصلی و سالانه روزهای گردوغبار در اقلیم های خشک ایران نوشته ابراهیم اسعدی اسکوییExecutive management engineering plans for comparison with tsunami damage نوشته Mojtaba Zoljoodiبررسی پیش بینی احتمالاتی بارش تجمعی با کاهش تعداد اعضای همادی نوشته سیده عاطفه محمدی و مجید آزادیبررسی رخداد بارش های فرین شمال شرق ایران طی دوره ۲۰۲۰-۲۰۰۱ نوشته عباس رنجبر سعادت آبادیمطالعه موردی نقش گرمایش ناگهانی پوشن سپهر در تغییرات ازن کلی نیمکره شمالی نوشته محمد مرادیThe study of chlorophyll concentration behavior over southern coasts of Iran with an emphasis on the cold season of the year نوشته saviz Sehat Kashani و Mehdi Rahnama و Noushin Khoddamبررسی توانایی مدل RegCM در شبیه سازی گردوخاک تابستانی خراسان بزرگ نوشته ابراهیم فتاحی و عباس رنجبر سعادت آبادی و نسیم حسین حمزهA New Look at the Vertical Shear of the Geostrophic Wind. Part II: Thermal Wind and Moist Wind نوشته Mohammad Taghi Zamanianمدل سازی عددی تبخیرتعرق پتانسیل با مدل منطقه ای WRF – مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه نوشته امیرحسین نیک فال و ساویز صحت کاشانی و عباس رنجبر سعادت آبادی و ابراهیم فتاحیبررسی همبستگی بارش های پاییزه حوضه های آبریز ایران با نمایه های دورپیوندی نوشته ابراهیم اسعدی اسکوییبررسی گردوخاک در گستره ایران توسط مدل باز تحلیل MERRA-۲ NASA/(دوره آماری ۲۰۱۷-۲۰۰۷) نوشته عباس رنجبر سعادت آبادی و ابراهیم فتاحیمطالعه تطبیقی کارایی برخی نمایه‎های خشکسالی هواشناسی در مناطق مختلف اقلیمی ایران نوشته ابراهیم اسعدی اسکوییتحلیل همبستگی شاخص های پیوند ازدور بزرگ مقیاس با تبخیروتعرق مرجع ماهانه ایستگاه های همدید ایران نوشته ابراهیم اسعدی اسکوییبررسی تاثیر متغیرهای هواشناسی بر دمای اعماق مختلف خاک و برآورد آن بر مبنای روش رگرسیونی در استان گیلان نوشته ابراهیم اسعدی اسکوییتحلیل آماری مولفه ی مداری باد در رخ داد گرمایش ناگهانی پوشن سپهری نوشته هوشنگ قائمی و محمد مرادیبارزسازی گردوخاک با روش های سنجش از دور و مدل های عددی نوشته سارا کرمی

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی

تاکنون 5 کنفرانس توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی به صورت زیر است: