آقای دکتر عبدالله صداقت کردار

Dr. Abdollah Sedaghatkerdar

عضو انجمن هواشناسی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407903)

4
3
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران