خلاصه فعالیتهای علمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,314
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
رتبه علمی در کل کشور: 239
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 12
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 19 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تحلیل تنش دیرین در اطراف سد لار (البرز مرکزی)؛ به منظور شناخت ساختارهای موثر در فرار آب نوشته M. Zareenejadبررسی فعالیت گسل شمال نیشابور نوشته Morteza Talebian و Abbas Bahroudiپی جویی های شکست مرزی و درون چاهی برای تعیین ویژگی های لایه های کم عمق شهر بم، در جنوب شرقی ایران نوشته Morteza Talebianناپیوستگی های پوسته، لرزه زمین ساخت و ویژگی های لرزه ای البرز خاوری- میانی، ایران، بررسی ساختار رزگون برای هندسه ژرفی گسل ها نوشته Morteza Talebianمقایسه تبدیل مستقیم و معکوس داده های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه بسامد برای یک مدل زمین لایه ای نوشته Mehrdad Bastaniاستفاده از رخشانی نوری پس از فروسرخ، به منظور اندازه گیری نرخ لغزش گسل گوک نوشته Morteza Talebianهنگ لرزه ها، آغاز بررسی پیشینه در ایران نوشته Mohammadreza Ghasemiتفسیر داده های مغناطیس سنجی کانسار پلی متال منطقه عشوند و مقایسه نتایج با وارون سازی داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی نوشته Faramarz Allahverdi Meigouniبررسی جای گیری و جهت حرکت توده گرانیت گلپایگان با استفاده از روش ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی نوشته Habib Alimohammadianتشخیص و تخمین عمق خطواره ها در شمال غرب شهرستان ایرانشهر با استفاده از داده های مغناطیس و الکترومغناطیس هوابرد نوشته Mohammad Reza Akhavan Aghdamکارآئی روش وزن‎دهی شواهد در محیط GIS، در تعیین فاکتور موثر بر فرو نشست دشت قزوین نوشته مه آسا روستاییمقایسه شدت تغییرات خطوط ساحلی و شدت فرسایش پذیری بندرهای اصلی سواحل دریای خزر نوشته پیام عالمی صف اولنشانه های زمین ریختی زمینساخت فعال حوضه رودخانه شهرستانک در دامنهجنوبی البرز مرکزی، شمال ایران نوشته منوچهر قریشینرخ گشتاور زمین شناسی در زاگرس میانی نوشته بهنام اویسیتحلیل هندسی چین خوردگی مرتبط با گسلش مدفون، تاقدیس بالارود،جنوب باختر ایران نوشته ج افتخار نژادبررسی زمین ساخت جنبا در گستره بندرعباس با نگرشی بر نو زمین ساختگسله پیشانی کوهستان زاگرس نوشته ابراهیم پوررحیم و منوچهر قرشی و مرتضی طالبیان و حمیدرضا جوادیمطالعه پتروگرافی آلی زغال سنگ های گلندرود، البرز مرکزی نوشته پدرام ناویمحیط رسوبگذاری سازند مبارک در برش سیمه کوه، شمال دامغان نوشته عادل براریژئوشیمی و مینرالوژی اولیه نهشته های کربناته سازند تاربور در برش نمونه نوشته حامد هوشمندالگوهای استقرار انسانی در دشت نکا-بهشهر با توجه به ساختارزمین شناسی و مورفولوژی حوضه آبریز نکارود نوشته علی ماهفروزی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: