آقای دکتر فریبرز قریب

Dr. Fariborz Gharib

رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184945)

19
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی