آقای دکتر منوچهر قرشی

Dr. Manouchehr Ghorashi

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال پژوهشکده علوم زمین

Researcher ID: (309261)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.