آقای دکتر ابراهیم غلامی

Dr. Ibrahim Gholami

دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307934)

44
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی