خلاصه فعالیتهای علمی سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استاندارد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 822
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 283
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 15
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استاندارد

پیش بینی خط مبنای آب های صنعتی و دمین مصرفی خط نورد سرد با استفاده از رگرسیون چند متغیره نوشته شیرزاد حسن بیگیBiological detoxification of mycotoxins by binding them with certain microorganisms: A review نوشته Farzaneh Ansariاثر رسیدن تسریع شده با پروتئاز کپسوله و لیپاز بر بافت پنیر آب نمکی نوشته مهرناز امینی فربررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی وحسی دسر لبنی فرا سودمند دارای مالت جو بدون پوشینه نوشته مهرناز امینی فر و فرناز دستمالچیبررسی خواص حسی و فیزیکی شیمیایی ماست فراسودمند حاوی شیر یولاف نوشته عارف اولاد غفاریبررسی ارتباط میان ریزساختار و ویژگیهای تکنولوژیکی ماست تولید شده از شیر گاو و گاومیش در طول نگهداری نوشته مهرناز امینی فراستفاده از میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس (EFLM) برای ارزیابی فعالیت مخمر نانوایی (ساکارومایسس سرویسیا) و مقایسه آن با روشهای متداول نوشته عارف اولادغفاریمقایسه کاربرد ستون های مختلف برای آنالیز آکریلامید در چیپس سیب زمینی با روش کروماتوگرافی مایع نوشته بابک سامانی پور و مریم جلیلیبررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی روغن کنجد تولید شده به روش پرس سرد نوشته مریم جلیلی و لادن رشیدی و حمید رشیدی نودهگروه بندی کیفی روغن زیتون تولید شده در برخی از استان های ایران با استفاده از روش های کمومتریکس نوشته انوشه رحمانیبررسی اثر فرآیند حرارتی بر روی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی عسل و بهینه سازی فرآیند با استفاده از روش سطح پاسخ نوشته مریم جلیلی و انوشه رحمانیتغییرات فیزیکی میوه زیتون و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی روغن زیتون فرابکر رقم روغنی کشت داده شده در استان گلستان طی دوره رسیدگی نوشته انوشه رحمانی و لادن رشیدیتاثیر نشانههای لمسی معابر بعنوان راهنمای تردد توانخواهان، نابینا و کم بینایان با توجه به استاندارد ملی ایران نوشته بهزاد سعیدی رضوی و محمدرضا جهانگیریEstimation of California bearing ratio by statistical methods نوشته Behzad Saeedi RaZaviاستفاده از غشاهای نانوفیلتراسیون با هدف حذف فلز سنگین جیوه از آب و بررسی خاصیت آنتی باکتریالی نوشته صدیقه حاجی زاده و محمدرضا مستعانامکان سنجی عملیاتی و شبیه سازی تامین انرژی صنایع منطقه مکران با استفاده از نیروگاه خورشیدی نوشته مجید زارع زادهمقایسه کیفیت و ایمنی محصولات سوسیس و کالباس تولید شده در استان البرز با استاندارد ها نوشته ذاکر آقاکشی پورریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در یکی از چاه های میدان نفتی کرنج، شمال فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران نوشته بهزاد سعیدی رضویبررسی اثر به کارگیری نتایج آمایش سرزمین و سامانه های هوشمند کنتور آب در کاهش میزان مصرف و افزایش اثربخشی و کارآیی محصول نهایی نوشته مجید زارع زادهبررسی خصوصیات دینامیکی – مکانیکی و حرارتی نانو چند سازه حاصل از آرد ساقه کلزا/ نانو گرافن و پلی اتیلن سنگین نوشته بهزاد کرد