شناسایی آلل های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 351

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-45-3_001

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در این پژوهش به منظور شناسایی زیرواحدهای سبک گلوتنین (GS-LMW (از ژنوم D ،110 نمونه از گونههای گیاهی گندم نان، crassa Aegilops ، cylindrica. Ae و tauschii. Ae ارزیابی شد. در مجموع با توجه به نتایج آنالیز ژلهای PAGE-SDS چهار آلل شناسایی شد. آلل a با فراوانی 45 درصد دارای بیشترین فراوانی و پس از آن آللهای b ،c و d به ترتیب دارای فراوانیهای 1/38 ، 8/11 و 1/9 درصد بودند. در گونه crassa. Ae ،آللهای b و c بهترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانیاند. آللهای a و (c و d (به ترتیب در cylindrica. Ae بیشترین و کمترین فراوانی را دارند. در tauschii. Ae ، آللهای a و d بهترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانیاند. در aestivum. T ، آللهای b و d به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را دارند. تنوع ژنتیکی (ȗ (در جمعیتهای گندم نان، crassa. Ae ،cylindrica. Ae و ژنتیکی تنوع همچنین. شد برآورد 0/6214 و 0/6378 ،0/5792 ،0/6564 به ترتیب Ae. tauschii متوسط (H (برای کل جمعیت 6294/0 بهدست آمد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که خویشاوندان وحشی گندم دارای آللهای متنوعیاند که از این آللها میتوان در برنامه های اصلاحی به منظور بهبود گلوتنین استفاده کرد.

نویسندگان

سیوان احمدی

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

محمدرضا نقوی

استادپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

علی اکبر شاه نجات بوشهری

استادپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج