Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر کاظم ارزانی

Dr. Kazem Arzani

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180013)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر کاظم ارزانی

سمتهای علمی و اجرایی کاظم ارزانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی کاظم ارزانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات نمایه شده کاظم ارزانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات پومولوژیکی ژنوتیپ های گردو در شمال استان فارسدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات گلدهی، رویشی و مرفولوژیک برخی از ژنوتیپ های بومی گلابی در شرق استان کرمانشاهدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی دگرگرده افشانی، تراکم گل و میوه گلابی آسیایی رقم KS۱۳ در مقایسه با گلابی اروپایی رقم شاه میوهدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی دینامیک گلدهی گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) ژنوتیپ امیدبخش A۹۵ و رقم سبری در شرایط اقلیمی تهراندوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی دینامیک گلدهی و سازگاری گرده افشانی برخی از ارقام زودرس و میانرس گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) و رقم شاه میوه در شرایط آب وهوایی تهراندوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
6دریافت فایل PDF مقالهتراکم گل و میوه دهی ژنوتیپ امیدبخش A۹۵ و رقم سبری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در شرایط آب و هوایی تهراندوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حسی میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) از دیدگاه مصرف کنندهدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی دینامیک گل و میوه دهی گلابی آسیایی و امکان کاشت آن در استان زنجاندوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان کلسیم و سفتی بافت میوه دو رقم KS۶ و KS۸ گلابی آسیایی ( Pyrus serotina (Rehd.دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از خصوصیات فتوسنتزی و مورفولوژیک در پایه های درگزی و پیرودوارف گلابی تحت تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد ملاتونین خارجی بر روی ویژگی های مورفولوژی دو پایه گلابی درگزی و پیرودوارف در شرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی از صفات مورفولوژیک ریشه در دو پایه دانهالی و رویشی بههفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی درصد روغن، پروتئین و خواص حسی ژنوتیپ های برتر گردو Juglans regi L. شناسایی شده در برخی از مناطق استان همدان، ایرانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنوتیپ های برتر و دیربرگده گردو (Juglans regia L) در برخی مناطق شمالی استان همدان، ایرانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی خسارت سرمازدگی بهاره در باغهای میوه شهرستان بوانات استان فارسیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی بین صفات رویشی و فیزیولوژیک برخی از پایه های گلابی اروپایی و آسیایی در شرایط آب و هوایی تهرانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعات اولیه و هیبریداسیون کنترل شده جهت دستیابی به ارقام گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd. مقاوم به آتشک Erwinia amylovoraیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه گل و میوه دهی برخی از ژنوتیپ های برتر زردآلو در شرایط آب و هوایی برزک کاشانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات مورفولوژیک چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در شرایط آب و هوایی تهرانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
20دریافت فایل PDF مقالهتعیین خصوصیات برگی در چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
21دریافت فایل PDF مقالهاثر ملاتونین بر ویژگیهای مورفولوژی دوپایه گلابی درگزی و پیرودوارف در شرایط تنش خشکییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گیرایی پیوند برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر روی پایه بذری گلابی اروپایی درگزییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از دانهال های گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) مورد استفاده به عنوان پایه در باغ های گلابی تجاری ایرانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعه گل و میوه دهی برخی از ژنوتیپهای برتر زردآلو در شرایط آب و هوایی برزک کاشانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی گل و میوه دهی برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) و اروپایی (Pyrus communis L.) در شرایط آب و هوایی تهرانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین غلظت کادمیم و سرب گیاه ریحان در خاک های جنوب تهرانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی متابولیتهای ثانویه ریحان تحت کاربرد کادمیم و سربیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Genetic Diversity of Mature Walnut (Juglans rejia L.) Genotypes in the North of Hamadan Province, Iranسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ترکیبی 6-بنزیل آمینو پورین و ایندول بوتریک اسید برمیزان استقرار ریزنمونه های زغال اخته رقم گلابی شکل در شرایط درون شیشه ایهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر هورمونهای ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشهزایی زغال اخته رقم گلابی شکل در شرایط درون شیشه ایهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
31دریافت فایل PDF مقالهچگونگی گلدهی در ژنوتیپ امید بخش A95در مقایسه با برخی از ارقام گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd و اروپایی Pyrus communis Lسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنک دستی میوه بر میزان عناصر برگ انار رقم ملس ترش ساوهسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات فیزیکوشیمیایی دو رقم دیررس گلابی آسیابی. Pyrus serotina Rehdاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات فیزیکی میوه زیتون در ارقام بلیدی و میشناولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ریزگردها بر گرده افشانی و تلقیح میوه خرماکنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مورفولوژیک و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ های برتر گردو Juglans regia L. در ایراننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
37دریافت فایل PDF مقالهمیزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب برخی ژنوتیپ های برتر گردوی ایرانی Juglans regia L.نهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نحوه فرونشست ریزگردها بر گل خرما و اثرات آن بر تشکیل میوهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ارقام زیتون Olea europaea L به کاربرد برگی سولفات پتاسیم در شرایط آب و هوایی اهوازنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پایه و پیوندک بر صفات رویشی و زایشی در برخی ارقام گلابی Pyrus sppنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تجمع نشاسته در بالا و پایین محل پیوند در برخی ارقام گلابی Pyrus sppنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان رشد رویشی و موفقیت پیوند در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L و آسیایی P serotina Rehd روی چندین پایه مختلفنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت عناصر غذایی، میزان کلروفیل، ترکیبات کارتنوییدی و خصوصیات فتوسنتزی برگ در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L. و آسیایی P. serotina Rehd روی چندین پایه مختلفنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی تجمع مواد فنولی و فلاونوییدی در بالا و پایین محل پیوند در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L و آسیایی P. serotina Rehd روی چندین پایه مختلفنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی کایولین، تنک میوه و آبیاری تکمیلی در کاهش شدت عارضه سفید شدگی آریل دانه انار رقم ملس ترش ساوهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
46دریافت فایل PDF مقالهاثر تنک میوه بر مقدار آسکوربیک اسید و ظرفیت ضد اکسایشی میوه انار رقم ملس ترش ساوهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی ژنوتیپ های گردو در استان کرمانشاهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان روغن و اسیدهای چرب برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی Juglans regia L در استان کرمانشاهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی خصوصیات میوه ارقام مختلف زیتون در شهرستان فسا استان فارسنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل کم باردهی برخی از ارقام زیتون در شهرستان فسا، استان فارسنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای دمایی موثر در بیولوژی گل و تشکیل میوه زیتون رقم شنگه در شهرستان فسا و ایستگاه تحقیقات زیتون رودبارنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
52دریافت فایل PDF مقالهویژگی های رشدی برخی از ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L و اسیایی Pyrus serotina Rehd روی پایه رویشی پیرودوارفنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و شناسایی ژنوتیپ های برترگردو Juglans regia L درمنطقه طالقان استان البرزنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه ویژگی های شیمیایی روغن زیتون در ارقام بلیدی و میشننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات فیزیکوشیمیایی سه رقم گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehdنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی چهار رقم انار تجاری منطقه کاشمر در طی دوره انباردارینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
57دریافت فایل PDF مقالهتعیین درصد جوانه زنی دانه گرده برخی از ارقام گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd در شرایط آزمایشگاهینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سالیسیلیک اسید روی مقاومت به خشکی برخی پایه های دانهالی پسته Pistacia vera Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
59دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلیک اسید روی نشت یونی و بیومس پایه های دانهالی پسته Pistacia vera L در شرایط تنش خشکینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
60دریافت فایل PDF مقالهتعیین خود و دگر(نا)سازگاری برخی از ارقام گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd و ارقام گلابی بومی ایران Pyrus communis L با استفاده از میکروسکوپ فلیورسنس و تکثیر ژن S-Rnaseنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
61دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای ژنومی ریبونوکلئازهای خودناسازگاری جدید در رقم تجاری و اصلاحی گلابی اروپایی Kaiser_Beurre´Boscاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
62دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی اسانس های گیاهی جهت حفظ بهتر میوه ها در پوشش های بسته بندیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
63دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دانه های گرده مختلف بر روی صفات کمی و کیفی خرمای شاهانی جهرماولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به سرمای برخی ارقام انگور (vitis vinifera L) در غرب ایرانششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
65دریافت فایل PDF مقالهویژگی های ژنومی ریبونوکلئازهای خودناسازگاری (S-Rnases) در ارقام و ژنوتیپ های Pyruscommunis هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع و ارتباط ژنتیکی بین ژنوتیپ های زیتون خودرو و وحشی ایرانی با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
67دریافت فایل PDF مقالهمهندی مجدد تعاونیهای تولید کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزیاولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور1390
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان دفع مواد معدنی خاک از طریق برداشت میوه گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
69دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی رشد میوه شش رقم گلابی آسیایی تحت شرایط آب و هوایی تهرانهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
70دریافت فایل PDF مقالهتغییرات اکسین، پلی گالاکتوروناز و سلولاز در زمان ریزش فیزیولوژیک تابستانه پرتقال تامسون (Citrus sinensis)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی برخی ارقام توت فرنگی موجوددرایرانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر انبار سرد و برخی تیمارهای شیمیایی بر دوام عمر و کیفیت گل بریدنی شب بوششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر شرایط اتمسفر تغییر یافته فعال بر ماندگاری و تغییرات کیفی میوه خرما (Phoenix dactylifera L) رقم برحیششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی اولیه الگوی رشد رویشی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) برروی پایه گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در شرایط اقلیمی اصفهانششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات رویشی ، گلدهی و میوه ارقام KS14’ ‘KS10’ 6‘KS9’ گلابی اسیایی Pyrus serotina Rehd. در شرایط آب و هوایی تهرانششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات جمعیتی پسیل گلابی Cacopsylla pyricola به منظور شناسایی برخی از ارقام مقاوم گلابی اسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در شرایط اقلیمی تهرانششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
77دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی چند توده از دانهال های گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) به منظور انتخاب پایه مناسب برای گلابی های اسیایی Pyrus serotina )Rehd.ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی اولیه میزان سازگاری ارقام گلابی اسیایی (Pyrus serotina Rehd.) برروی پایه گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در شرایط اقلیمی اصفهانششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
79دریافت فایل PDF مقالهفیزیولوژی ریزش قبل از برداشت پرتقال تامسون (Citrus sinensis)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی راههای مقابله با خسارت سرمازدگی در انگورهمایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی1384
81دریافت فایل PDF مقالهگرده افشانی، رشد لوله گرده و تعیین بهترین پلی نایزر برای گیلاس (Prunus avium L.)چهارمین کنگره علوم باغبانی1384
82دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی کاربرد دی اکسید کربن در گلخانه های تجاریاولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای1384

مقالات نمایه شده کاظم ارزانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مورفولوژیک و شناسایی ژنوتیپهای برتر گردو (‏Juglans regia L.‎‏) ‏در شمال استان همدان، ایرانفصلنامه علوم باغبانی ایران1399
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کادمیم و سرب بر صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخص های فتوسنتزی گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L.‎ )فصلنامه علوم باغبانی ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین اندازه و نوع شاخه با میوه‌دهی در برخی از ارقام پسته (Pistacia vera L.) در شرایط اقلیمی خراسان رضویمجله به زراعی نهال و بذر1398
4دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش پایه و پیوندک در برخی ارقام گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) و آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) روی پایه رویشی پیرودوارفمجله به زراعی نهال و بذر1397
5دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول‌پاشی سولفات آمونیوم بر رشد رویشی، عملکرد و ویژگی‌های کیفی خیار گلخانه‌ایفصلنامه روابط خاک و گیاه1397
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سایبان، محلول پاشی کائولین، تنک میوه و آبیاری تکمیلی بر کاهش عارضه سفیدشدگی آریل انار رقم ملس ترش ساوهمجله به زراعی نهال و بذر1396
7دریافت فایل PDF مقالهویژگی های مورفولوژیک، محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای چرب چند ژنوتیپ برتر گردو (Juglans regia L.) در شمال استان فارسمجله به زراعی نهال و بذر1396
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع نژادگان های امیدبخش گردو در استان کرمانشاه بر پایه ویژگی های روغن و تعیین همبستگی این ویژگی ها با برخی صفات ریختی و بوم شناختی گیاهفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهCalyx biochemical changes and possibility of reducing thomson orange June drop by nutrition elements and growth regulatorsمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1395
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تفاوت های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و پومولوژیک برخی ژنوتیپ های گلابی اروپایی Pyrus communis L.) )دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام جدید گیلاس در شرایط آب و هوایی کرجفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهغلظت عناصر معدنی ریشه و برگ چهار پایه دانهالی پسته تحت رژیم های مختلف آبیاریفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تعیین ویژگی‎های ژنومی آلل‎های خودناسازگاری در گونه‎های وحشی گلابیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ارقام تجاری زیتون (Olea europaea L.) به تنش سرما با استفاده از روش نشت یونی و اندازه گیری کربوهیدرات محلول کلدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پاشش کایولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسافصلنامه به زراعی کشاورزی1393
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کلسیم، روی و بور بر ریزش قبل از برداشت و میزان قندها، عناصر غذایی و برخی صفات کمی و کیفی میوه در ارقامی از گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع مورفولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شمال استان فارسفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین خودسازگاری و خودناسازگاری برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.)، گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) و گلابی های بومیفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهتغییر پذیری مکانی متغییرهای حاصلخیزی خاک در یک باغ زیتون در منطقه طارم استان زنجان ، ایرانفصلنامه علوم محیطی1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان نرخ فتوسنتز کل و الگوی رشد در 9 رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rhed.) در شرایط آب و هوایی تهرانفصلنامه علوم باغبانی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری گرده افشانی برخی ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکدهفصلنامه علوم باغبانی ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان کربوهیدرات و عناصر معدنی نهال های جوان چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر روی پایه های بذری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در اقلیم اصفهانفصلنامه علوم باغبانی ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع دانه گرده بر چگونگی رشد لوله گرده و صفات کمی و کیفی میوه گیلاس (Prunus avium L.) رقم زرد دانشکدهفصلنامه علوم باغبانی ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی کلسیم ، روی ، بورو زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز درمیوه دورقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری فصلنامه به زراعی کشاورزی1389
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill)فصلنامه علوم باغبانی ایران1388
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین دوره گرده افشانی موثر در بادام (Prunus dulcis Mill.) دیرگل رقم شاهرود ١٢ در شرایط آب و هوایی کرجفصلنامه علوم باغبانی ایران1388
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات رشدی و کیفی نهال های پیوندی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر پایه های بذری گلابی اروپایی در شرایط آب و هوایی تهرانفصلنامه علوم باغبانی ایران1388
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات فصلی فیزیکوشیمیایی میوه انار (Punica granatum L.) رقم ملس ترش ساوهفصلنامه علوم باغبانی ایران1387
29دریافت فایل PDF مقالهتغییرات قندها و اسید های آلی در حین رشد و انبارمانی و اثر آن بر ماندگاری، خصوصیات کیفی و عارضه قهوه ای شدن داخلی میوه در دو رقم گلابی آسیایی(. Pyrus serotina Rehd)فصلنامه علوم آب و خاک1387
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کوتاه مدت پکلوبوترازول بر رشد رویشی درختان هلو رقم های رداسکین و جی اچ هیلفصلنامه علوم آب و خاک1387
31دریافت فایل PDF مقالهتغییرات قندها و اسید های آلی در حین رشد و انبارمانی و اثر آن بر ماندگاری، خصوصیات کیفی و عارضه قهوه ای شدن داخلی میوه در دو رقم گلابی آسیایی(. Pyrus serotina Rehd)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کوتاه مدت پکلوبوترازول بر رشد رویشی درختان هلو رقم های رداسکین و جی اچ هیلدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
33دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام (Prunus dulcis) تلخ و شیریندوفصلنامه کشاورزی1386
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری تعدادی از ارقام گیلاس به عنوان والد پدری در تلقیح با رقم شعاع السلطنهدوفصلنامه کشاورزی1385
35دریافت فایل PDF مقالهپاسخ پایه های درختان پسته بادامی زرند، سرخس و قزوینی به زیادی بر و سدیم کلراید در آب آبیاریفصلنامه علوم آب و خاک1382
36دریافت فایل PDF مقالهپاسخ پایه های درختان پسته بادامی زرند، سرخس و قزوینی به زیادی بر و سدیم کلراید در آب آبیاریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی میوه برخی از ژنوتیپ های گلابی اروپایی (Pyrus communis L.)مجله علوم باغبانی1391

طرح های پژوهشی کاظم ارزانی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 727 بار

نمودار سالانه مقالات کاظم ارزانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با کاظم ارزانی

شماره تلفن: 021-48292094
استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه کاظم ارزانی

کلیدواژه های مهم در مقالات کاظم ارزانی

پشتیبانی