فصلنامه علوم باغبانی ایران

IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE

آنچه امروز تحت عناوین مجله‌های تخصصی علوم کشاورزی ایران توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اعتبار علمی - پژوهشی منتشر می گردد در طول سال‌های گذشته سیر تکاملی رو به رشدی را طی نموده است.

نشریه علمی پژوهشی علوم باغبانی در بردارنده نتایج پژوهشهای انجام شده در موضوعات متنوع به شرح زیر است:

 • ژنتیک و اصلاح
 • تغذیه گیاهی
 • تنش­های زیستی و غیر زیستی
 • تولید، فیزیولوژی و فناوری بذر
 • فیزیولوژی رشد و نمو
 • کشت و تولید
 • فیزیولوژی، فناوری و فرآیندهای پس از برداشت
 • طراحی و مطالعه فضای سبز
 • بیوتکنولوژی
 • اکولوژی
 • اهلی کردن
 • فرآوری و بررسی مواد موثره
 • تولید در شرایط کنترل شده و گلخانه

انواع مقاله هایی که در این نشریه پذیرش می شود:

 • مقاله کامل
 • مقاله کوتاه: نتایج پژوهشهایی که در بردارنده یک نوآوری، ارایه یک روش جدید یا اصلاح روشهای موجود در علوم باغبانی باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات