آقای علی حسن زاده

Ali Hasan Zadeh

دانشیار پژوهشکده پولی و مالی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182447)

96
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی