تحلیل محتوای سیاست های بسته بیمه پایه سلامت ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 936

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHIR01_004

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

چکیده مقاله:

مقدمه: تدوین بسته خدمات بیمه پایه سلامت بر اساس شرایط هر کشور متفاوت می باشد و بایدهر کشور روش ویژه خود را بر اساس شرایط زمانی، سیستم سلامتی، بودجه ای و تکنیکی ایجادنماید. این امر مستلزم نوعی سیاست گذاری کلان برای تخصیص منابع کل سلامت کشور بوده ولازم است به طور منسجم به آن پرداخته شود. مقاله حاضر در نظر دارد در همین جهت به تحلیلمحتوا سیاست بسته بیمه پایه سلامت بپردازد.روش بررسی: جهت انجام مطالعه حاضر از روش کیفی بهره گرفته شد. این مطالعه که از نوع تحلیلسیاست گذاری سلامت می باشد، به صورت گذشته نگر محتوا سیاس تهای بسته خدمات بیمه پایهسلامت کشور را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت با بهر ه گیری از روش تحلیل گزینه هایسیاستی به صورت آینده نگر به ارائه گزینه های سیاستی در این خصوص پرداخته است. منابعجمع آوری داده ها شامل مصاحبه و تحلیل اسناد و مشاهده بود که تحلیل آنها به شیوه تحلیل محتوا وبهره گیری همزمان از نرم افزار maxqda و دستی صورت گرفت. صاحب نظران مشارکت کننده درمصاحبه ها، در دو حوزه اجرایی و آکادمیک بودند و انتخاب ایشان به صورت هدفمند انجام شد.یافته ها: طی تحلیل مصاحبه ها و اسناد سه موضوع: هدف و مفهوم بسته ، اسناد و قوانین بالادستی و تاثیر بسته بر نظام سلامت ؛ پنج طبقه، اهداف، راهبردها و مفهوم بسته ، پوششخدمات بسته ، محتوای ضمنی و صریح سیاست ها ، کاستی و تضاد در سیاست ها ، کارکردهای نظام سلامت و اهداف نظام سلامت . در نهایت 6 راه حل و 14 گزینه سیاستی برایبهبود وضعیت محتوای سیاست های بسته بیمه پایه سلامت شناسایی شد. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این تحلیل نشان داد که لزوم تدوین دستورالعمل های شفاف با مشخص نمودن فرآیند اجرای کار و متولی انجام دهنده آن با توجه به اسناد بالادستی موجود ازالزاماتی است که باید در جهت تدوین بسته اثربخش و مبتنی بر شو اهد صورت گیرد. در بحثمحتوا، سیستماتیک نمودن فرآیند اجرا و در بحث ذینفعان، مدیریت قدرت و نفوذ ذینفعان بهسمتی که حداقل تعارض منافع در تدوین بسته وجود داشته باشد، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عفت محمدی

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

علیرضا اولیایی منش

موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

علی حسن زاده

سازمان بیمه سلامت ایران، تهران، ایران

ژیلا نجف پور

گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران