تحلیل سیاست، مساله شناسی و ارائه گزینه های سیاستی بسته بیمه پایه سلامت ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 820

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHIR01_003

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از مهمترین ابعاد خرید راهبردی، تدوین بسته قابل ارائه خدمات سلامت می باشد.پرداختن به این موضوع مستلزم انجام مطالعات علمی در قالب تحلیل سیاست های مرتبط می باشد .پژوهش حاضر در همین جهت با هدف تحلیل سیاست تدوین بسته خدمات بیمه پایه سلامتکشور و ارائه گزینه های سیاستی انجام شده است.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت کیفی طی سالهای 1396 - 1393 انجام شد. این مطالعه کهاز نوع تحلیل سیاست گذاری سلامت می باشد، به صورت گذشته و آینده نگر طی 2 فاز اجراییصورت گرفت. داده های مطالعه شامل مصاحبه، تحلیل اسناد و مشاهدات بود. تحلیل داده ها بهشیوه تحلیل محتوا بود که به صورت دستی و بهره گیری از نرم افزار maxqda,11 صورت گرفت.یافته ها: طی تحلیل سیاست بسته بیمه پایه سلامت، 10 موضوع، 22 زیر موضوع 168 زیر طبقهشناسایی شد. در فاز مساله شناسی و مساله یابی پژوهش با تحلیل یافته های مراحل پژوهش،20 چالش و محدودیت مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال شناسایی این چالش ها، 64 گزینهسیاستی در قالب 27 راهکار کلی احصا گردید.نتیجه گیری: در نظر گرفتن منابع مالی و اقتصادی حوزه سلامت و همچنین بهره گیری ازراهکارهای اقتصادی و سیاستی کارآمد از جمله استاندارد ارائه خدمت و ارزیابی فناوری سلامت درتدوین بسته از جمله اصلاحاتی است که باید در تدوین و اجرا بسته بیمه پایه سلامت لحاظ شود.

کلیدواژه ها:

بسته خدمات سلامت ، بسته بیمه ، سیاست گذاری ، تحلیل گزینه های سیاستی

نویسندگان

عفت محمدی

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

علیرضا اولیایی منش

موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

آرش رشیدیان

گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

علی حسن زاده

سازمان بیمه سلامت ایران، تهران، ایران

معاون رضوی

دانشگاه براندیس، والتکام، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا