مولفه های موثر بر بهره مندی از دارو در سازمان تامین اجتماعی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,334

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPTE02_037

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1392

چکیده مقاله:

مقدمه: دارو حلقه جداناپذیر از زنجیره درمان است و نقص پروسه درمان بدلیل؛ هزینه بالای دارو یاا دادد د سترسی مناسب به دارو، مطمئنا هزینه های زیادی را در فرایند درمان بدنبال خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسای میازانتاثیر درآمد خانوار، دسترسی جغرافیایی، پرداخت مستقیم بیمار، میزان ویزیت پزشکان و میزان بستری بیمه شدگان، بر میزان بهره مندی از دارو در داروخانه های طرف قرارداد سازمان تامین اجتمادی می باشد.روش کار: برای سنجش تاثیر مولفه های مذکور بر میزان بهره مندی از دارو، از بانکهای اطلاداتی سازمان تامین اجتمادی در هر استان طی سالهای 8-77استفاده شد. جامعه پژوهش، 42 میلیون نفر از افراد تحت پوشش این سازمان بودند که طی این سالها برای دریافت دارو به بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان مراجعه نموده اند. برای تخمین مدل از رگرسیون دو طرف لگاریتمی با لحاظ اثرات ثابت استفاده شد.یافته ها:یافته های تخمینی حاصل از مدل نشان داد که ویزیت پزشکان، میزان موارد بستری در درمان غیرمسات قیم، دسترسی جغرافیایی و پرداخت از جیب به ترتیب بیشترین تاثیر بر بهره مندی از دارو را داشته اند. همچنا ین هزیناهخانوار، میزان بستری و ویزیت پزشکان در درمان مستقیم، تاثیر معنی دار بر بهاره منادی از دارو در داروخاناه طارفقرارداد نداشته است. نتیجه گیری:اهمیت تامین دارو برای بیمه شدگان بقدری بالاست که افزایش هزینه دارو، مانعی بزرگیِ بارای مرارف آنان محسوب نمیِ شود و این موضوع می تواند زمینه هزینه های کمرشاکن را بارای برخای از خاانواده مهیاا ساازد .سیاستگذاران درمان سازمان تامین اجتمادی باید در توزیع دادلانه منابع درماان در اسا تانهای مختلا کشاور ت امال بیشتری داشته باشند تا پیامد آن، بهره مندی دادلانه تر از خدمات درمانی باشد

نویسندگان

بهروز پورآقا

سازمان تامین اجتماعی

ابوالقاسم پوررضا

استاد گروه علوم مدیریت و اقتصادبهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم

علی حسن زاده

سازمان بیمه سلامت ایران

محمدمهدی صدرالهی

سازمان تامین اجتماعی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • این نکته نیز شایان ذکر است که در کشور ایران ...
 • .10 Kaiser Family Foundation. Koiser Public Opinion Survey Brief. 2008 ...
 • .1 Kleinke, J.D., The price of progress: prescription drugs in ...
 • .2 Naghavi Mohsen, Utiliztion of Health Services in Iran. 2005, ...
 • .3 Aminlo H. 56% of public heolth expenditures are finonced ...
 • .4 Andayesh Y, et al., The Effects of Drug Subsidies ...
 • .5 Deputy of Food and Drug, Assess the drug sector ...
 • .7 Kemp A, et al., How much do _ spend ...
 • .8 Kebriaee zadeh Abbas and Aahmasb Nima, The effect of ...
 • .9 Law M. R, et al., Geographic Accessibility of Community ...
 • .11 Bureau of Social Security Organization Statistics, Anual report of ...
 • .12 Babazono A, et al., Does income influence demand for ...
 • .13 _ i menez-Martin S, Labeaga J. M, and Ma ...
 • .14 Goldman Dana and Philipson Tomas J, Integrated Insurance Design ...
 • .16 Razavi S.M, Hassanzadeh A, and Basmanji K, Foirness in ...
 • .17 Hiscock R, et al., _ neighborhood access to health ...
 • .19 Winkelmann, R., Co-poyments for prescription drugs and the demand ...
 • .20 Abolghasem Pour Reza, et al., Fluctudtions in demand for ...
 • .21 Lostao L, et al., Patient cost sharing _ visits ...
 • .22 Kermani Majid, Ghaderi Hossein, and Yousefi Ayoub, Demond for ...
 • .23 Rabbani A and Alexander G. _ The association between ...
 • .25 Davati A, et al., Assessment of drug usdge in ...
 • .26 Jones Andrew M, Panel data methods and applications to ...
 • نمایش کامل مراجع