مقالات سازمان تامین اجتماعی در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سازمان تامین اجتماعی درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سازمان تامین اجتماعی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,760 مقاله در زمینه سازمان تامین اجتماعی استخراج شده است.

لیست مقالات سازمان تامین اجتماعی در علوم پزشکی

1. وحدت و تهافت رویه قضایی نزد دیوان عالی کشور در آیین دادرسی مدنی (پاییز و زمستان ۱۳۹۱)
2. بررسی رابطه بین پذیرش سامانه نسخه الکترونیکی با کاهش خطاهای داروسازان با استفاده از مدل UTAUT
3. تداوم سیاست تعدیل در سایه سیطره پارادایمیک
4. آسیب شناسی بیمه بیکاری در استان گلستان
5. بررسی و مطالعه مولفه های موثر بر بکارگیری تفکرناب و خلاق با رویکرد توسعه فردی (IDP) در عملکرد سازمان
6. آموزش و افزایش بهره وری کارکنان نخبه( منابع انسانی) و دانشگر در شهرداری
7. تاثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی
8. سیاست های کلی اشتغال زنان در نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی
9. سیاست های کلی اشتغال زنان در نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی
10. حمایت از زنان شاغل در پرتو قوانین استخدامی
11. بررسی اثرات ویژگی های زمینه ای سازمانی بر پرورش خلاقیت کارکنان از منظر توسعه منابع انسانی و جو ارتباطی (موردمطالعه: سازمان بیمه تامیناجتماعی استان چهارمحال و بختیاری)
12. مطالعه و بررسی میزان تاثیرگذاری اخلاق حرفه ای بر عملکرد و توسعه فردی سازمانی با نقش میانجی و تاثیرگذار حقوق شهروندی
13. تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران
14. تحلیل نهادهای موثر بر پذیرش و اجرای نسخه الکترونیک در میان پزشکان بر اساس مدل توسعه یافته پذیرش تکنولوژی
15. ارزیابی سیستم بایگانی و تبادل تصویر از دیدگاه متخصصان: مطالعه کیفی
16. بایستگی‎های انسانی اجرای الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت
17. تحلیل اقتصادی رابطه مستمری بازنشستگی و تصمیم در مورد زمان بازنشستگی
18. بررسی نقش هویت اجتماعی در رابطه بین رهبری تحول گرا و فرسودگی شغلی پرستاران با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت
19. بررسی رابطه بین ظرفیت تاب آوری اجتماعی و یادگیری سازمانی
20. طراحی مدل پیشرفت مسیر شغلی براساس الگوی مدیریت دانش
21. تحلیل درهم تنیده حقوق کار زنان قالیباف( مطالعه موردی بیمه زنان قالیباف تبریز)
22. بررسی رابطه ابعاد عدالت سازمانی و ابعاد اخلاق محوری مدیران با سلامت روان کارکنان
23. بررسی صالحیت دیوان محاسبات کشور در مورد رسیدگی به بودجه شهرداری ها و سازمان تامیه اجتماعی
24. مطالعه و بررسی آیتم های تاثیرگذار بر ارتقاء عملکرد بهینه سازمان با نقش میانجی توسعه فردی (IDP) در سطح خرد و کلان در سازمان
25. چالش های پیش روی امنیت اجتماعی در اروپا بعد از ۱۱ سپتامبر
26. حمایت از قضات ادارات در عصر سیاسی سازی: ارزیابی استقلال قضائی و ثبات رای در دادرسی اداری
27. تحلیل حقوقی تاثیر «جنسیت بیمه شده» در «سن بازنشستگی» در پرتو اسناد بین المللی
28. بررسی عوامل موثر بر پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی
29. بررسی نقش مدل های ذهنی در فرآیند تغییر سازمانی (مورد مطالعه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اصفهان)
30. حقوق در آیینه نظریه های رفاه اجتماعی
31. رویکرد حقوقی به رابطه رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی
32. ارزش ها و امنیت اجتماعی
33. مطالعه تطبیقی بیمه بیکاری در موازین بین المللی و حقوق ایران
34. رسیدگی به دعوی از کارافتادگی در دیوان عدالت اداری
35. مروری بر مسئولیت مدنی قراردادی کارفرما
36. تحلیل دولت رفاه در نظام حقوقی ایران
37. ایمنی با رویکرد حقوقی
38. جهانی شدن، تورایمنی و جامعه هدف
39. تاثیر ازدواج مجدد بر پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در آینه آرای صادره از دیوان عدالت اداری
40. با نگاهی به ایران؛ بازشناسی بیمه بیکاری
41. بررسی تاثیر ابعاد شناختی، رابطه ای و ساختاری سرمایه اجتماعی بر میزان اجرای مدیریت دانش سازمانی بر اساس مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (مطالعه موردی شعبات تامین اجتماعی استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی
42. بررسی و تحلیل میزان اثر گزاری فرایندهای سیستم مدیریت منابع انسانی بر برند سازمان با میانجی گری شایستگی، تعهد و رضایتمندی کارکنان در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه تامین اجتماعی استان البرز)
43. بررسی تاثیر هنجار ذهنی، نگرش نسبت به رفتار و کنترل رفتاری درک شده بر نیت مدیران ارشد دولتی در حمایت از پروژه فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی قم)
44. بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران و عوامل مرتبط با آن
45. شناسایی و اولویت بندی ابزارهای تخصصی توسعه درآمد بیمارستان ها با رویکرد بودجه بندی توسعه ای در راستای توریسم سلامت (مورد مطالعه: بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان سازمان تامین اجتماعی)
46. بررسی رابطه بین استانداردهای اخلاقی و ارتباط ارزشی با وفاداری با توجه به نقش میانجی تعهد به مسئولیت اجتماعی، رضایتمندی و اعتماد مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان سازمان تامین اجتماعی)
47. بررسی نگرش دولتهای پس از انقلاب در تحقق تامین اجتماعی بر اساس جایگاه حق مبتنی بر برآورد رفاه اجتماعی و فقر و نرخ بیکاری با رویکرد منطق فازی
48. بررسی رابطه بین فرهنگ کارآفرینانه و خلاقیت کارکنان با رضایت مشتریان از کارکنان با توجه به متغیر میانجی معنویت درکار (مورد مطالعه اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان )
49. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی های بازاریابی با ترکیب دو متد فرآیند سلسله مراتبی و ویکور(موردمطالعه: بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا(ع))
50. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام آموزش مدیران و کارکنان براساس ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل تامین اجتماعی قزوین
51. بررسی نقش میانجی گری چابکی سازمانی در تاثیر تناسب فن آوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با لحاظ نقش تعدیلگری ظرفیت نوآوری در شعب تامین اجتماعی تبریز
52. بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین و مدیریت استعداد بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی گری رفتار نوآورانه(مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان فارس)
53. بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر وضعیت خشونت علیه پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان سال ۱۳۹۵
54. استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تامین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵*)
55. همبستگی مدیریت خطا با انگیزه خدمت عمومی و نقش میانجی عجین شدن در کار و تعدیل گر جنسیت در پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی شهر سیرجان
56. بررسی نقش تعهد زیست محیطی مدیران و سرمایه فکری سبز بر عملکرد زیست محیطی با میانجیگری مدیریت منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان
57. بررسی نقش به کارگیری مدل کنترلی کوبیت ۵ در قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان (مطالعه ی موردی: شعب اداره ی تامین اجتماعی استان همدان)
58. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه. در سازمان تامین اجتماعی شهر اردبیل)
59. شناسایی و بررسی تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری و استفاده از فناوری رسانه های اجتماعی بر عملکرد درمانگاه های تامین اجتماعی استان اصفهان
60. مقایسه بکارگیری دو سیستم منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی در کاهش هزینه های پرداخت تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
61. تاثیر رضایت شغلی و سلامت اداری بر اهداف دو کاری اثر میانجی صیانت از حقوق مردم (مطالعه موردی : اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام)
62. اثر بخشی اجرای چرخه مدیریت بهره وری با رویکرد کایزن عملیاتی بر بهبود شاخص های عملکردی واحد آزمایشگاه پلی کلینیک ۱۷ تامین اجتماعی تهران
63. بررسی تاثیر تاکتیک های شبکه های اجتماعی بر روی ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کننده : مطالعه موردی شرکت های تجاری سازمان تامین اجتماعی
64. کاربست مدل پویای تحلیل پوششی داده های شبکه ای در سنجش و رتبه بندی عملکرد مالی بیمارستان های تامین اجتماعی براساس اندازه آنها
65. مطالعه و بررسی تاثیر رهبری در ارتفاع بالا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان)
66. تاثیر ویژگی های فناوری اطلاعات ، سازمانی و محیطی بر عملکرد با توجه به همکاری الکترونیکی در روابط بین مشتری و سازمان تامین اجتماعی
67. بررسی رابطه بین جو سازمانی کارکنان پرستاری با میزان رضایت شغلیشان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان
68. استراتژی بازطراحی مدیریت تحول گرا و تاثیر آن در میزان تمایل کارکنان برای توسعه شغلی در اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان خوزستان
69. تاثیر مولفه های اپلیکیشن های موبایل بر قصد استفاده مجدد با تعدیلگری رضایت مشتری (مورد مطالعه: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شهرستان دزفول)
70. تاثیر پیاده سازی سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های انسانی در شعب تامین اجتماعی استان اصفهان با نقش میانجی کارآفرینی ناب
71. تحلیل جامعه شناختی مدل های صندوق های بازنشستگی براساس عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر در زندگی سالمندان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی)
72. بررسی ارتباط بین عناصر سرمایه فکری، عملکرد سازمانی و رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان شعبه یک زاهدان)
73. تاثیر تسهیم دانش بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کیفیت خدمات (مورد مطالعه: کارشناسان واحد فناوری اطلاعات شعب سازمان تامین اجتماعی)
74. بررسی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی از منظر ساختار ارگانیک؛ هماهنگی بین وظیفه ای و گرایش به یادگیری (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی)
75. تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان بیمه (مطالعه موردی: مقایسه بین بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در استان گیلان )
76. ارزیابی قابلیت های سیستم نسخه نویسی الکترونیکی سرپایی وبستری از دیدگاه پزشکان شاغل در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی
77. بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری ارتباطات درون سازمانی (موردمطالعه: سازمان تامین اجتماعی استان کردستان)
78. بررسی نقش مدیریت و تمایل به اشتراک گذار ی اطلاعات شخصی در سازما ن تامین اجتماعی و خطرات آن در عصر حاضر
79. تحلیل پوششی داده های شبکه ای نایقین با ساختار موازی و ورودی ها و خروجی های نادقیق (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی)
80. ارزیابی تاثیر جو سازمانی، ادراک از حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: شعب ۵و۶ سازمان تامین اجتماعی تهران)
81. شناسایی و اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی موثر بر کاهش اینرسی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی ایران با استفاده از تکنیک AHP
82. شاخص های مدل مدیریت استعداد مبتنی بر قابلیت های ادراکی، انسانی و فنی در مدیران تامین اجتماعی با استفاده از روش دلفی
83. تاثیر رهبری استراتژیک بر مسئولیت پذیری نسبت به عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت پویا (مطالعه موردی: ساختمان مرکزی سازمان تامین اجتماعی)
84. بررسی تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری و استفاده از فناوری رسانه های اجتماعی بر عملکرد درمانگاه های تامین اجتماعی استان اصفهان
85. تحلیل اثر ارتباطات اثربخش سازمانی بر تعادل کار و زندگی با نقش میانجی آسیب های شغلی در بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل
86. تحلیل تاثیر بازنشستگی های پیش از موعد بر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ایران با استفاده از پویایی های سیستم در افق ۱۴۳۰
87. ارزیابی قابلیت های سیستم نسخه نویسی الکترونیکی سرپایی وبستری از دیدگاه پزشکان شاغل در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی
88. ارزیابی قابلیت های سیستم نسخه نویسی الکترونیکی سرپایی وبستری از دیدگاه پزشکان شاغل در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی
89. ارزیابی عملکرد بیمارستان با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه پویا: یک مطالعه موردی در بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی (ره) اراک
90. تاثیر جذب توریسم سلامت بر سلامت ساکنان شهر با نقش میانجی درآمد سازمان (مورد مطالعه: منطقه یک سازمان تامین اجتماعی شهر تهران)
91. تاثیر رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش بدبینی سازمانی و نقش میانجی رهبری اخلاقی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی استان قم)
92. تاثیر راه اندازی یک سیستم اندازه گیری عملکرد بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شعب تامین اجتماعی تهران بزرگ)
93. بررسی تاثیر سیستم تحویل خدمات برکیفیت خدمات ادراک شده و رضایت مشتری مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شعبه یک شهر مشهد
94. بررسی مزایا و معایب حذف دفترچ ههای بیمه و را ه اندازی دفترچه الکترونیک در بیمارستا ن های سازمان تامین اجتماعی
95. ارزیابی استفاده هیئت مدیره از اطلاعات حسابداری مدیریت در نظارت بر اجرای راهبردهای شرکت (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)
96. بررسی عوامل موثر مدلسازی فرآیندهای کسب وکار (BPM) درقالب چارچوب ITIL جهت ارتقای هوش تجاری (BI) در سازمان تامین اجتماعی تهران
97. مدیریت دارایی/ تعهدات (ALM) با مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مقید به ارزش در معرض ریسک در سازمان تامین اجتماعی
98. بررسی ارتباط سنجی بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی:اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان)
99. شناسایی مولفه های توانمندسازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بر اساس آموزه های نهج البلاغه (یک روش کیفی: تحلیل محتوی اسنادی)
100. بررسی تاثیر مداخلات اعتباربخشی بر سنجه ی کنترل عفونت در اتاق های عمل یکی از بیمارستان های تامین اجتماعی تهران