فصلنامه نهال و بذر

Seed and Plant Journal

ننشریه علمی"نهال و بذر" با بیش از چهل سال سابقه فعالیت و انتشار یکی از نشریات علمی وزین کشاورزی در کشور استکه در میان اعضای هیات علمی و هیات های ممیزه دانشگاه ها و موسسات/مراکز تحقیقاتی کشاورزی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اعتبار و حسن شهرت بالایی برخوردار است. این نشریه علمی به صورت فصلنامه منتشر می شود. نشریه علمی "نهال و بذر" مقالات مروری و حاصل از نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه علوم مرتبط با به نژادی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، به‌زراعی، به باغی و فیزیولوژی گیاهان زراعی، باغی و دارویی را که بر اساس "راهنمای نویسندگان" این نشریه علمی به زبان فارسی نوشته شده اند و قبلا به هیچ طریق انتشار نیافته باشند و یا همزمان به نشریات علمی دیگر ارائه نشده اند را با داوری علمی و فنی داوران و هیات تحریریه (گروه دبیران) نشریه علمی نهال و بذر می پذیرد. مقالاتی که خلاصه آنها در کنگره ها و کنفرانس های علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشد نیز در صورت تکمیل اطلاعات و رعایت موازین و فرمت این نشریه برای بررسی مد نظر قرار می گیرند. مقاله کوتاه علمی/ گزارش کوتاه علمی (حد اکثر دو مقاله/گزارش) نیز پذیرفته می شود.

The Seed and Plant, with respect to the ethical rules and regulations of the Committee on Publication Ethics (COPE), declares that it follows the principles, policies and executive protocols for prevention of plagiarism, falsification, authorship, conflicts of interest and misconduct in scholarly publications outlined in the COPE’s core practices.

The Seed and Plant with more than 40 years history is a prestigious peer reviewed agricultural sciences publication in Iran, and is highly respected and popular among faculty members and rank and tenure committees of universities and agricultural research institutions as well as postgraduate students. The Seed and Plant is published as quarterly. The Seed and Plant accepts review articles and articles developed from the research results in the fields of plant breeding, genetics, biotechnology, agronomy and physiology of field crops, horticultural crops, and medicinal plants, which are written in Farsi language, according to its guides for authors, and have not been previously submitted to any other journal for being published. The received manuscripts will be peer reviewed by reviewers and editorial board of the Seed and Plant. Articles which were presented in the national or international conferences and congresses and their abstracts published in the relevant proceedings are accepted for evaluation and review, should the contents be developed and completed following the standards and formats of the Seed and Plant. Scientific short articles/reports would also be accepted and published.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات