آقای دکتر علی ملکی

Dr. Ali maleki

دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241018)

79
23
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی