آقای دکتر صالح رفیعی

Dr. Saleh Rafiei

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493855)

6
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی