آقای ابراهیم جعفرزاده پور

Ebrahim Jafarzadeh pour

استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184438)

6
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی