تاثیر مداخله ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان فوتسالیست ماهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 424

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBSP01_025

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مداخله ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان فوتسالیست ماهر بود. تحقیق از نوع میان گروهی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی زنان رشته فوتسال در رده سنی بزرگ سال (در دامنه سنی 20 الی 30 سال)، سال 1395 در استان البرز بود که از میان آن ها 30 ورزشکار حاضر در اردوهای آمادگی و انتخابی به عنوان نمونه در دسترس و هدفمند با توجه به پیش آزمون (کسب نمرات پایین در کیفیت زندگی) انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه (15 نفر آزمایش و 15 نفر کنترل) قرار گرفت. در این تحقیق از پرسشنامه اطلاعات فردی و شاخص کیفیت زندگی SF به عنوان ابزار استفاده شد. آزمودنی های گروه آزمایش طی 8 جلسه 30 دقیقه ای به آموزش و تمرین تکنیک های ذهن-آگاهی با الگوی کابات، ذین، بیل و ریپ (1985)، پرداختند. این الگو، شکلی از تمرین خودآگاهی اقتباس شده از مراقبه ذهن آگاهی است که شامل تمرین های رسمی و غیر رسمی جسمانی و ذهنی است. اطلاعات به وسیله آزمون تحلیل واریانس دوعاملی 2×2 اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد مداخله ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی (0/095=P)، کارکرد جسمانی (0/153=P) و سلامت عمومی (0/559=P) زنان فوتسالیست ماهر تاثیر معنی داری ندارد اما بر مولفه های اختلال نقش به خاطر سلامت جسمی (0/009=P)، درد (0/050=P)، اختلال نقش به خاطر سلامت هیجانی (0/022=P)، خستگی/انرژی (0/000=P)، بهزیستی هیجانی (0/000=P)، کارکرد اجتماعی (0/015=P)، زنان فوتسالیست ماهر تاثیر معنی داری دارد و منجر به بهبود معنی دار این عوامل شد؛ با توجه به بهبود کیفیت زندگی اما نه در سطح معنی دار، تحت مداخله ذهن آگاهی در این تحقیق، پیشنهاد می شود در این خصوص مطالعات بیشتری با زمان بیشتر و پروتکل های مبتنی بر شرایط جسمانی استفاده شود.

نویسندگان

رضوان رشنو

کارشناس ارشد روان شناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

علیرضا بهرامی

دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اراک

صالح رفیعی

استادیار گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی