خانم دکتر افخم دانشفر

Dr. Afkham Daneshfar

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186061)

7
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی