آقای دکتر جلال پیکانی

Dr. Jalal Peykani

دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308333)

37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی