آقای دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

Dr. Aboutaleb Saadati Shamir

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179696)

6
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی