آقای دکتر سید امین اصغری پری

Dr. Seyed amin Asghari pari

فرد مهم علمی - Researcher ID: (381745)

6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران