آقای دکتر جواد ظهیری

Dr. Javad Zahiri

عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (5106)

59
24
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی