ارزیابی معادلۀ جهانی شاخص فشردگی با خصوصیات فیزیکی خاک جهت نشست سازه های آبی در منطقۀ خوزستان

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,391

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_015

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

خارج شدن آب و هوا از خلل و فرج و فشرده شدن خاک باعث نشست سازه ها می گردد. در ر سهای اشباع که معمولاً در زیر کانالها و مناطقی که دارای سطح آب زیر زمینی بالا هستند، وقوع نشست مستلزم خروج آب از خاک است که به نشست تحکیمی معروف می باشد . حرکت آب در این گونه خاکها به آهستگی صورت پذیرفته و به این دلیل، نشست کامل تحکیمی ممکن است چندین سال به طول بیانجامد . برآورد این نوع تغییر شکل خاک با استفاده از شاخصهای فشردگی و تورم ، که از تست تحکیم بدست مِی آیند، امکان پذیر است؛ از طرفی به دلیل طولانی و پر هزینه بودن این تست، کوشش م یشود که ضرایب یاد شده را به خصوصیات فیزیکی خاک منطقه مورد مطالعه ارتباط دهند . در این خصوص در گذشته و حال حاضر مطالعاتی در مناطق مختلف انجام شده که منجر به ار ائه روابط تجربی متعددی شده است . بدیهی است با توجه به متفاوت بودن نوع خاکهای مناطق مختلف، نتایج چنین پژوهش هایی فقط بر ای منطقۀ مورد آزمایش اعتبار دار د. در میان پژوهشهای صورت گرفته، روابطه هایی وجود دا رند که روابط جهانی شاخص فشردگی نامیده شده و مححققین آنها اظهار می دارند برای کلیه خاکهای چسبنده صادق میباشد. در این تحقیق، از مناطق خاکهای مختلف شهر اهواز نمونه های دست نخورده تهیه گردید و شاخصهای یاد شده از طریق آزمایش تحکیم و ترسیم منحنی آزمایشگا هی e-log s و بازسازی منحنی صحرایی اندازه گیری شد. این نمون هها عموماً رس بیش تحکیم یافته با خاصیت خمیرایی کم تا متوسط بودند . پارامترهای موجود در معادلۀ جهانی شاخص فشردگی نیز در این نمونه ها اندازه گیری شد . با استفاده از نتایج رگرسیون غیر خطی ، مشخص گردید که رابطۀ جهانی شاخص فشردگی با شرایط خاک منطقۀ مورد مطالعه هماهنگی رضایت بخشی دارد.

کلیدواژه ها:

رابطۀ جهانی شاخص فشردگی ، خصوصیات فیزیکی خاک ، تحکیم

نویسندگان

رضا ابن جلال

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

محمود شفاعی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

جواد احدیان

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز