آقای دکتر جواد احدیان

Dr. Javad Ahadian

دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (280597)

175
62
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی