آقای بهرام امینی پوری

Bahram Aminipouri

عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

Researcher ID: (177774)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران