مطالعه آزمایشگاهی ر تاثیر شیب کف معکوس بر سرعت آستانه حرکت رسوبات غیرچسبنده

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WASO-26-6_004

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1401

چکیده مقاله:

تاکنون مطالعات زیادی در خصوص تعیین سرعت آستانه حرکت رسوبات در مجاری روباز با شیب مثبت          انجامشده  است و روابط یا نمودارهایی در این زمینه ه ارای شده       اما تحﻘیﻘی در خصوص سرعت آستانه ، است حرکت در مجاری روباز دارای شیب معکوس م انجا ده نش به و ش  تحﻘیق حاضر صورت گرفت .در آزمای ، همین دلیل ۹ های این تحﻘیق نمونه رسوب غیرچسبنده  غیریکنواخت با اندازه ذرات هن و انحراف    ۰/۰۰۰۵ دسی مختلف در سه شیب معکوس ،۰۰۱/۰  و س ۰/۰۰۲ موردبرر ی  قرار گرفتند .بنا به نتایجبه دست آمده          پارامتر پایداری ذره با شیب معکوس کف کانال رابطه ، مستﻘیمی دارد به وی نح   ۰/۰۰۰۵ که با افزایش شیب معکوس کف کانال از  ۰/۰۰۲به برای رسوبات با اندازه های   ، مختلف پارامت به ر  پایداری ذره   می ۵۲ طور متوسط درصد افزایش   یابد .همچنین پارامتر پایداری ذره با  پارامتر اندازه ذره رابطه معکوس دارد بهطوری     ۰/۱۲ که با افزایش پارامتر اندازه ذره از حدود  ۰/۳۵ به در شیب   های معکوس مختلف   پارامتر ، پایداری ذره به  می ۲۲ طور متوسط درصد کاهش ب یا  د .با توجه به نتایج به دست آمده       پارامتر بی ، بعد پایداری ذره با انحراف معیار هندسی رد رسوبات رابطه مستﻘیم دا. ه در نتیج    ۲/۱ با افزایش انحراف معیار هندسی از  ۳/۵به برای شیبهای معکوس و اندازه به   پارامتر پایداری ذره ، های مختلف . ۷ طور متوسط درصد افزایش یافت

کلیدواژه ها:

رسوبات غیریکنواخت سرعت آستان ، حرکت شیب معکوس ، ی

نویسندگان

حسین خزیمه نژاد

گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

محمد حسین نجفی مود

گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

رسول مظلوم شهرکی

گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند