آقای دکتر فرزین نصیری صالح

Dr. Farzin Nasiri Saleh

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231792)

34
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی