خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,365
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 223
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 21
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

Neonatal Intestinal Colonization with Extended-Spectrum B-Lactamase-Producing Enterobacteriaceae: Molecular Analysis and Risk Factors in NICU neonates نوشته Parvin Askari و Atiyeh Khosravi و Gholamreza Faal و Mohammad Hasan Namaeiامکان سنجی پیاده سازی سامانه پایش عملکرد دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت در دوره کارآموزی نوشته حمیده احتشامLaunching the DCER (Distraction, Compression, Extension, and Reduction) Technique in Basilar Invagination and Atlantoaxial Dislocation: A Preliminary Report of Two Cases in Iran نوشته Masoud PishjooThe role of inflammatory cytokines (IL-۱ and IL-۶) in the different stages of Covid-۱۹ (mild, severe, and critical) نوشته Mina Ghofrani Nezhad و Sajad Chamani و Ali NaghizadeInvestigating the consumption status of Functional drinks (fortified) based on the theory of planned behavior and the stages of change model in female employees نوشته Azam Toorani و Mitra Moodi و Tayebeh Zeinali و Fatemeh Salmani و Ensiyeh NoroziImpact of tadalafil therapy during pregnancy on cognitive function of preeclamptic rats نوشته Mohammadmehdi Hassanzadeh-Taheriتاثیر داروی پنتوکسی فیلین بر هیپوکسمی در بیماران غیر انتوبه مبتلا به کرونا ویروس (کووید- ۱۹) بستری در آی سی یو: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی نوشته محمود گنجی فرد و فرشید عابدی و هانیه حسین نژاد و فاطمه سلمانی و رجب ارباب پور و سجاد جهانگیریبررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان قاین طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نوشته حسین برن و زهره گزیده کار و علیرضا داوری و عباس خزاعی نژاد و علی محمد بخشی اشرف دهقانی و فاطمه کاظمیمقایسه کیفیت زندگی حرفه ای و فرسودگی شغلی در پرستاران بخش های کرونا و سایر بخش های بیمارستان های آموزشی بیرجند نوشته سمیه کرامتی نژاد و زهرا آخوندی و منیژه نصیری زاده و فاطمه سلمانیبررسی عوامل خطر مرتبط با مرده زایی در مادران باردار: مطالعه مورد- شاهدی نوشته زهره گزیده کار و فاطمه قطبی و شهربانو اشکریزCOVID-۱۹ Bow-Tie Model نوشته Fereydoon LaalDesign, Production, and Evaluation of the Earth Well Model as a Valuable Tool in Electrical Safety Education Technology Using Kirkpatrick Model نوشته Fereydoon Laal و Yahya MohammadiThe Effect Of Training Professional Pre-Hospital Emergency Approaches On Job Motivation Of Emergency Medical Technicians In South Khorasan Province نوشته Mehran Shahraki و Gholamreza Sharifzadeh و Seyyed Mohammad Reza HosseiniA Systematic Review on Using Electronic Health for COVID-۱۹ Pandemic Management نوشته Samaneh Jalali و Azam SabahiComparing the Growth and Development of Six Months Infants between the Mothers With/Without Covid-۱۹ during Their Pregnancy نوشته Zohre SaadatinasabThe Prevalence of Pediatric Metabolic Syndrome Risk Factors in Iran نوشته Ttayebeh Chahkandi و Fatemeh Taheri و Bita Bijari و Tooba Kazemi و Emad Asgari JafarabadiPregnancy Rates of Embryo Transfer: Measuring the Uterus Length with Transvaginal Ultrasound in Art Freeze Cycles Compared with the Conventional Experimental Method نوشته Vajihe HazariThe Relationship between Periodontal Disease, Preterm Delivery, and Low Birth Weight of Infants: A Case-Control Study نوشته Narjes Akbari و Sanaz Keyvanfar و Elahe Hajipour و Nahid Ghanbarzadeh و Hamid SalehiniyaTypes of Electronic Health Records Designed in Iran: A Systematic Review نوشته N. Norouzi Shadmehri و F. Karim Nia و M. Mohamadyan و E. Rajabiبررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۶ نوشته سعید قوی و حسین برنا و علیرضا داوری

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به صورت زیر است: