آقای دکتر حمیدرضا وردی

Dr. HamidRaza verdi

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (استادیار)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409928)

4
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران