خانم دکتر فاطمه طاهرپور

Dr. Fatemeh Taherpour

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307908)

16
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی