بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر بالندگی کارکنان؛ مطالعه موردی:وزارت امور اقتصادی و دارایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 105

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBC04_003

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

چکیده مقاله:

کارکنان به عنوان منابع انسانی در بخش دولتی، مجریان اصلی مرتبط با انجام خط مشی های دولت هستند، لذا ارتقاء کیفی و بالندگی این منابع به عنوان یک خط مشی بسیار قابل مطالعه است. تحقیق حاضر بر پایه هدف بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر بالندگی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است و از لحاظ هدف،کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل ۱۰۲۵ نفر بوده که از میان آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ۲۳۷ نفر انتخاب شده است. در پژوهش حاضر از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شد که در بخش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس، و روش آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در انجام مراحل این آزمون نیز از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل ساختاری، فناوری، فرهنگ و جو، اقتصادی، مدیریتی، آموزشی و فردی بر بالندگی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی موثر است.با توجه به نتایج به دست آمده عوامل فردی بیشترین میزان تاثیر و عوامل اقتصادی کمترین میزان تاثیر بر بالندگی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد.

نویسندگان

سحر هوشمند

دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

حمیدرضا آراسته

دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی