آقای دکتر محمدحسن میرزا محمدی

Dr. Mohammad Hasan Mirzamohamamadi

دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368036)

12
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی