تاثیر کارآفرینی و مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش واسطه ای بازارگرایی(مورد مطالعه: شرکت ایکاروس)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITECHCRAFT02_002

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر کارآفرینی و مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش واسطه ای بازارگرایی در شرکت ایکاروس می باشد. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع آوری داده ها و طرح تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی است و از آنجایی که به دنبال یافتن رابطه بین متغیر های پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز می باشد. جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه مدیران و کارکنان شرکت ایکاروس می باشند که حدودا شامل ۲۵۰ نفر می باشند. که بر اساس جدول گرجسی و مورگان تعداد نمونه های پژوهش حاضر را ۱۵۰ نفر تشکیل می دهند. ابزار گردآ وری اطلاعات، از طریق پرسشنامه استاندارد می باشد که در بین افراد نمونه تقسیم گردید و با اخذ پرسشنامه ها و اطلاعات بدست آمده از فرضیه های مورد تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که نتایج حاکی از آنست که کارآفرینی بر بازارگرایی در شرکت ایکاروس تاثیر مثبت و معنادار دارد. مدیریت دانش بر بازارگرایی در شرکت ایکاروس تاثیر مثبت و معنادار دارد. کارآفرینی بر عملکرد نوآوری در شرکت ایکاروس تاثیر مثبت و معنادار دارد. مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در شرکت ایکاروس تاثیر مثبت و معنادار دارد. بازارگرایی بر عملکرد نوآوری در شرکت ایکاروس تاثیر مثبت و معنادار دارد.

نویسندگان

سیدمهدی خاکزادیان

دکتری تخصصی کارافرینی ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی پارسا

حسنعلی آقاجانی

استاد و عضو هیئت علمی و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

حمید رضایی

دکتری تخصصی کارافرینی، موسسه آموزش عالی پارسا