آقای دکتر حسنعلی غیور

Dr. HassanAli Ghayoor

استاد جغرافیا طبیعی و اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان (بازنشسته)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181856)

27
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی